آموزش روش ANP

بخش اول: مقدمه ای بر تصمیم گیری چند معیاره و دلیل برتری روش ANP بر سایر تکنیک ها بخش دوم: آموزش تهیه پرسشنامه anp بخش سو ...

ادامه مطلب

آموزش روش ahp

بخش اول: مقدمه ای بر تصمیم گیری چند معیاره و دلیل برتری AHP بر سایر روش ها بخش دوم: آموزش تهیه پرسشنامه بخش سوم: محاسبه ...

ادامه مطلب