روش دنپ فازی (Fuzzy DANP) یا روش ترکیبی دیمتل و ANP فازی

روش دنپ فازی (DEMATEL-based ANP) یا ANP فازی مبتنی بر دیمتل فازی، در واقع همان روش ANP فازی است که در آن ارتباطات درونی بر اساس روش دیمتل فازی مشخص شده اند. در روش فرایند تحلیل شبکه ای فازی کلاسیک، ارتباطات درونی بر اساس نظر کارشناسان تعیین میشدند. اما بعدها روش هایی ابداع شد که

آموزش روش anp فازی (FANP) با مثال ساده

روش anp فازی (FANP) با مثال ساده کاملترین تکنیک تصمیم گیری چند معیاره بدون شک روش anp فازی است. این تکنیک توانایی در نظر گرفتن ارتباطات درونی بین عوامل را دارد و در عین حال عدم قطعیت در تصمیمات کارشناسان را نیز در نظر میگیرد. در روش فرایند تحلیل شبکه ای فازی امکان در نظر

روش AHP فازی (فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی)

روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (AHP فازی) در روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی دیدیم که میتوان تعدادی گزینه را براساس تعدادی معیار یا زیرمعیار رتبه بندی کرد. در این تکنیک اعداد به صورت قطعی (crisp) بودند. یعنی برای هر مقایسه یک عدد در مقیاس لیکرت اختصاص پیدا میکرد که دقیقا برابر با همان عدد

روش تاپسیس فازی (Fuzzy TOPSIS) با مثال ساده

فیلم آموزش روش تاپسیس فازی بخش اول: مقدمه ای بر تصمیم گیری چند معیاره و دلیل برتری تاپسیس فازی بر برخی روش ها بخش دوم: آموزش تهیه پرسشنامه بخش سوم: ادغام پرسشنامه ها زمانی که از نظرات چند کارشناس استفاده میشود بخش چهارم: آموزش روش تاپسیس فازی بخش پنجم: آموزش پیاده سازی روش تاپسیس فازی

آموزش روش anp یا فرایند تحلیل شبکه ای با مثال ساده

واژه ANP در “آموزش روش anp” مخفف عبارت Analytical Network Process, ANP به معنی فرایند تحلیل شبکه است. فرایند تحلیل شبکه یا ANP یکی دیگر از تکنیک‌های تصمیم گیری است که شباهت زیادی به روش AHP دارد. روش ANP یا ای ان پی به وسیله توماس ال ساعتی معرفی گردید که با هدف انتخاب گزینه

Analytical Hierarchy Process (AHP): Step-by-step example

In this article, we are going to solve a practical example step-by-step using the Analytic Hierarchy Process (AHP). Before we proceed, let us provide an introduction to AHP and explain why it is necessary. Introduction to Analytic Hierarchy Process (AHP) Multi-criteria decision making (MCDM) is a decision-making approach that allows experts to take into account