روش دنپ فازی (DEMATEL-based ANP) یا ANP فازی مبتنی بر دیمتل فازی، در واقع همان روش ANP فازی است که در آن ارتباطات درونی بر اساس روش دیمتل فازی مشخص شده اند. در روش فرایند تحلیل شبکه ای فازی کلاسیک، ارتباطات درونی بر اساس نظر کارشناسان تعیین میشدند. اما بعدها روش هایی ابداع شد که بتوانند این ارتباطات درونی را مشخص کنند. یکی از این تکنیک ها روش دیمتل فازی است که ترکیب روش ANP فازی و دیمتل فازی، DANP فازی را نتیجه میدهد.

روش DEMATEL فازی نیز مبتنی و نظر کارشناسان است که امتیازات وابستگی به هر معیار بر اساس نظر خبرگان تعیین میشود. اما آنچه که وجود ارتباط بین عوامل را مشخص می کند. بر اساس محاسبات پیچیده ریاضی است که ذهن انسان توانایی محاسبه سریع درصورت وجود معیارهای متفاوت را ندارد. همواره در نظر داشته باشید که در مقاله یا پایان نامه خود ارتباطات درونی را به صورت جداگانه ترسیم کنید. یعنی علاوه بر این که شما در ساختار شبکه ای ارتباطات درونی را مشخص می کنید، برای شفافیت بیشتر بهتر است که هر کدام از ارتباطات درونی را به صورت جداگانه در یک نمودار و یا شکل مجزا ترسیم کنید. تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره انعطاف پذیر هستند به طوری که اگر با تکنیک های دیگر ترکیب شوند. می توانند یک تکنیک جدید دیگر را نتیجه دهند مانند روش دنپ فازی.

شاید با خود بگویید که ارتباطات درونی که در dematel فازی بر اساس روش کارشناسان تعیین می شوند چه مزیتی نسبت به ارتباط درونی که در روش ANP فازی کلاسیک مشخص می شود دارند. برای پاسخ به این پرسش بایستی به مزیت مقایسه ی دودویی عوامل در روش تصمیم گیری چند معیاره برگردید. تکنیک Fuzzy DEMATEL رابطه درونی عوامل را بصورت دودویی بررسی میکند. از این نظر دقت تشخیص وابستگی بین عوامل با استفاده از این تکنیک بیشتر است.

مراحل روش دنپ فازی:

  • تشکیل ساختار شبکه ای مسئله
  • بررسی ارتباطات درونی بر اساس روش دیمتل فازی
  • تهیه پرسشنامه دنپ فازی (Fuzzy DANP)
  • بررسی مقدار ناسازگاری بین جدول های مقایسه زوجی و به دست آوردن جدول های مقایسه زوجی سازگار
  • ادغام پرسشنامه ها در صورت وجود بیش از یک کارشناس
  • محاسبه ی اوزان جدول های مقایسه زوجی ادغامی
  • تشکیل سوپر ماتریس اولیه
  • محاسبه سوپر ماتریس حد
  • استخراج اوزان

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *